Добредојдовте
  • Users with e-mails at mail ·ru, aol ·com and gmx ·com to contact admins for registration.
  • Новорегистрираните членови повратниот одговор од форумот за активирање на сметката нека го побараат и во Junk на нивните пошти.
  • Сите регистрирани членови кои неучествуваат во дискусиите три месеци автоматски им се брише регистрацијата

 

Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Македонските медии за България
Author Message
Топорчо Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,000
Joined: Jul 2011
Reputation: 9

Бу­гар­ски фун­кци­о­нер из­ра­бо­ту­вал лаж­ни па­со­ши за Ма­ке­дон­ци


ор­дан Чи­пев, бу­гар­ски по­ли­ти­чар од Ќус­тен­дил и ли­дер на раз­гра­нок на пар­ти­ја­та Бу­гар­ска со­ци­јал­де­мок­ра­ти­ја, со уш­те трој­ца со­ра­бот­ни­ци из­ра­бо­ту­вал фал­си­фи­ку­ва­ни бу­гар­ски па­со­ши за Ма­ке­дон­ци.

Спо­ред бу­гар­ски­те ме­ди­у­ми, Чи­пев, кој на та­мош­ни­те служ­би им е поз­нат по биз­ни­сот со лаж­ни до­ку­мен­ти, со­ра­бо­ту­вал и со не­кол­ку­ми­на Ма­ке­дон­ци. Ста­ну­ва збор за 6. осом­ни­че­ни ли­ца во чии до­мо­ви ма­ке­дон­ска­та по­ли­ци­ја из­вр­ши прет­рес на по­че­то­кот од ја­ну­а­ри под сом­не­ние де­ка из­да­ва­ле лаж­ни ле­кар­ски уве­ре­ни­ја за до­би­ва­ње бу­гар­ски па­со­ши. Иа­ко во бу­гар­ски­те ме­ди­у­ми ак­ци­ја­та на та­мош­ни­те спе­ци­јал­ци е оп­шир­но опи­ша­на, во на­ше­то МВР ве­лат де­ка во ин­те­рес на ак­ци­ја­та во две­те зем­ји за отс­тра­ну­ва­ње на вак­ви­те кри­ми­нал­ни гру­пи, за­се­га не­ма да от­кри­ва­ат де­та­ли.

- Пок­рај прет­ре­си­те и ак­ци­ја­та во Стру­ми­ца на по­че­то­кот од ја­ну­а­ри, МВР спро­ве­де ис­тра­га и во дру­ги слу­чаи, во кои со­ра­бо­ту­ва со бу­гар­ска­та по­ли­ци­ја. Со по­де­таљ­ни ин­фор­ма­ции ќе из­ле­зе­ме ко­га ис­тра­га­та ќе би­де до­ком­пле­ти­ра­на, ве­лат од МВР. Бу­гар­ски­те ме­ди­у­ми пи­шу­ва­ат де­ка по­ли­ти­ча­рот и двај­ца­та со­ра­бот­ни­ци фун­кци­о­ни­ра­ле во мре­жа и ос­вен за из­ра­бот­ка и из­да­ва­ње лаж­ни па­со­ши, би­ле за­дол­же­ни и да ба­ра­ат и да прив­ле­ку­ва­ат Ма­ке­дон­ци и Ср­би, па за па­ри да им из­да­ва­ат не­ле­гал­ни пат­ни ис­пра­ви.

Во по­ли­цис­ка­та ак­ци­ја од 2 ја­ну­а­ри бе­ше ут­вр­де­но де­ка 6-те­ми­на се то­ва­рат за из­вр­ше­ни 2 кри­вич­ни де­ла - из­да­ва­ње до­ку­мен­ти со не­вис­ти­ни­ти со­др­жи­ни и фал­си­фи­ку­ва­ње до­ку­мен­ти. Кај осом­ни­че­ни­те би­ле про­нај­де­ни над 100 под­гот­ве­ни бу­гар­ски па­со­ши, лич­ни кар­ти, до­ку­мен­ти за ап­ли­ка­ци­ја и ме­ди­цин­ски до­ку­мен­ти. Про­нај­де­ни­те ле­кар­ски уве­ре­ни­ја има­ле не­вис­ти­ни­ти со­др­жи­ни и ни­ка­де не би­ле еви­ден­ти­ра­ни де­ка се из­да­де­ни, ни­ту пак се знае кол­ка­ва су­ма за­ра­бо­ти­ле осом­ни­че­ни­те за нив.


http://dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID...00F12A5156
Без Ботев няма България
08-02-2013, 05:45 AM
Reply


Messages In This Thread
RE: Македонските медии за България - by Топорчо - 08-02-2013, 05:45 AM