Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
Весник “Дедо Иван“ - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: Весник “Дедо Иван“ (/showthread.php?tid=4384)Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

Илегален весник на Кумановските комунисти печатен 1941 година
(Бр.3 од 15 Септември 1941)


[Image: scan0001.jpg]

[Image: scan0002.jpg]


Весникот го прикачвам да послужи како доказ дека во Куманово и покрај срската окуоцаија која траела преку 20 години, јазикот и писмото не се Српски!


RE: Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

[Image: scan0003.jpg]

[Image: scan0004.jpg]


RE: Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

[Image: scan0005.jpg]


RE: Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

[Image: scan0006.jpg]


RE: Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

[Image: scan0007.jpg]


RE: Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

[Image: scan0008.jpg]


RE: Весник “Дедо Иван“ - ЈорданПетровски - 25-01-2022

[Image: scan0009.jpg]