Добредојдовте
  • Users with e-mails at mail ·ru, aol ·com and gmx ·com to contact admins for registration.
  • Новорегистрираните членови повратниот одговор од форумот за активирање на сметката нека го побараат и во Junk на нивните пошти.
  • Сите регистрирани членови кои неучествуваат во дискусиите три месеци автоматски им се брише регистрацијата

 

Thread Rating:
  • 4 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WIKILEAKS-ИМЕТО, КОНФЛИКТОТ 2001 И ДЕНШНАТА ВЛАДА
Author Message
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#21

Quote:ВИКИЛИКС" ОБЈАВИ ДЕПЕШИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Бучковски на САД им ветил молк за "Ел Масри"Поранешниот премиер Владо Бучковски на работна вечера со тогашната амбасадорка на САД Џилијан Миловановиќ се обврзал дека тој и тогашниот министер за внатрешни работи Љубомир Михајловски ќе го продолжат молкот во однос на случајот "Калид Ел Масри" и покрај барањата на Советот на Европа и на претставници на ЕУ.

- На Бучковски му олесна кога слушна од амбасадорката дека САД нема да го менуваат курсот за ова прашање, и дека ќе продолжат да одбиваат да зборуваат јавно за случајот - се наведува во првата депеша, која веб-страницата ја објави за Македонија.

Тогаш Бучковски побарал од Миловановиќ за овој случај да се консултира и со германската амбасада во Скопје, затоа што Германците вршеле притисок врз Македонија, но Миловановиќ одбила.

Во втората депеша се наведува и дека тој лично се залагал кај Судот во Хаг за одлагање на враќањето на четирите хашки случаи.

Според најавите, се очекува на "Викиликс" да објават најмалку 500 депеши испратени од американската амбасада во Скопје.Втората депеша е поважна. Исто како и во случајот со името, комуњариштава само ги одлагале проблемите се со цел кога ке изберат некој Шутрак војвода да ги реши тој и така ВМРО ДПМНЕ да се обвини дека прави компромиси и не ги штити македонските интереси.
09-12-2010, 02:11 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#22

Целата депеша:

Quote:SUBJECT: MACEDONIA: PRIME MINISTER ON ELECTIONS, NATO ACCESSION, ICTY AND KOSOVO FINAL STATUS


PM Buckovski told the Ambassador February 1 that parliamentary elections likely will be held in late June/early July, and that he expects the opposition to use rough campaign and electoral tactics in trying to replace his government. On Macedonia's NATO accession prospects, he agreed the government must do more to coordinate anti-corruption efforts and to ensure aggressive prosecution of corruption cases. The GOM will ask the ICTY to delay the return of four potential war crimes cases until at least the end of 2006. Buckovski believes Kosovo final status should be determined "the sooner the better" in order to safeguard regional stability; he is convinced final status ultimately will end in independence. The GOM will keep its head down and guard up regarding allegations that Macedonia has assisted the USG in the "el-Masri" case that has captured local media attention. With the 2006 parliamentary elections in mind and campaigning about to begin in the next several months, Buckovski wants to portray himself as a pragmatic leader, and to ensure that none of his policy stances differs significantly from ours. End Summary. PARLIAMENTARY ELECTIONS IN EARLY SUMMER, CONCERNS ABOUT OPPOSITION TACTICS


ListenEnglish to Macedonian translation
Премиерот Бучковски изјави амбасадорот на 1 февруари дека парламентарните избори, најверојатно, ќе се одржи кон крајот на јуни / почетокот на јули, и дека очекува опозицијата да се користи груб кампањата и изборните тактики во обидот за замена на неговата влада. На Република Македонија во НАТО изгледи за пристапување, тој се согласи дека владата мора да стори повеќе за да ги координира напорите против корупцијата и да обезбеди агресивни гонење на случаи на корупција. Владата на Република Македонија ќе побара од МКТЈ да го одложи враќањето на четирите потенцијални случаи на воени злосторства, барем до крајот на 2006 година. Бучковски верува дека конечниот статус на Косово треба да се определува ", колку побрзо, толку подобро", со цел да се заштитат стабилноста на регионот, тој е убеден дека конечниот статус на крајот ќе заврши со независност. Владата на Република Македонија ќе ја задржи со главата надолу и чувари се во врска со тврдењата дека Македонија му помагаше на USG во "Ел-Масри" кој го уловил локалните медиуми внимание. Со парламентарните избори 2006 година во умот и кампањата за да започне во следните неколку месеци, Бучковски сака да се прикаже како прагматичен водач, и да се осигура дека никој од неговата политика ставови значително се разликува од нашата. Краток преглед на крајот. ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО почетокот на летото, се однесува за опозицијата тактика

пс. кој има време и желба нека го дотера преводот.
09-12-2010, 03:07 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#23

Quote:2. © During a dinner with Ambassador, DCM, DATT, and P/E Chief on February 1, PM Buckovski said parliamentary elections likely would be held in late June or early July to allow the next government to organize itself during the summer. The draft electoral code would enter parliamentary debate by the first week of March, with passage expected by mid-March. Buckovski, who was accompanied by his foreign policy and national security advisers, said he was hopeful the parliament would have passed important judicial reform laws (on the police and on the courts) before the election date. ¶

3. © Buckovski said he was concerned that opposition center-right party VMRO-DPMNE would play a "destructive" role during the electoral campaign and elections. He cited recent demonstrations by unemployed tobacco workers from Kumanovo and Prilep, and ongoing street blockades by an NGO protesting government plans to privatize the state electrical power company, as typical examples of VMRO-DPMNE destabilization tactics. (Comment: We agree there was a partisan political dimension to the protests, in addition to the underlying socio-economic complaints by workers and citizens. End Comment.) ¶

4. © Noting VMRO-DPMNE objections to government plans to staff local election boards with civil servants, Buckovski said that previous elections had been marred by the appointment of political party members to those boards, which made the board members susceptible to manipulation and fraud. The government proposal would, he claimed, be more reassuring to voters, especially in primarily ethnic Albanian areas where fraud had typically been most prevalent. Ethnic Albanians would put more stock in the integrity of civil service professionals than they would in party representatives. DPA'S RETURN TO PARLIAMENT

¶5. © Buckovski thanked Ambassador for her constructive role in persuading the ethnic Albanian opposition party DPA to return to the Parliament after a 9-month hiatus to protest irregularities during local elections last March and April (reftel). He said that he would welcome receiving DPA's suggestions for amendments to the draft electoral code, and would discuss those amendments the following day (February 2) with a DPA representative. During the conversation, Buckovski spoke by phone with DPA Vice President Menduh Thaci, and with Speaker of Parliament Jordanovski, to arrange for DPA's return to Parliament the week of February 6. NATO ACCESSION SKOPJE 00000118 002 OF 003English to Macedonian translation

2. (В) За време на една вечера со амбасадорот, ОСМ, DATT, и P / E началникот на 1 февруари, премиерот Бучковски рече дека парламентарните избори, најверојатно, ќе се одржи кон крајот на јуни или почетокот на јули за да се овозможи на следната влада да се организираат во текот на летото. Нацрт-изборниот законик ќе влезе во парламентарна дебата од страна на првата недела од март, со премин очекува до средината на март. Бучковски, кој беше придружуван од неговата надворешна политика и советници за национална безбедност, изјави дека се надева на парламентот ќе имаат положено важни судски реформи закони (на полицијата и на судовите) пред датумот на изборите. ¶

3. (В) Бучковски изјави дека е загрижен дека опозицијата централно-десничарска партија ВМРО-ДПМНЕ ќе играат "уништувачка" улога за време на изборната кампања и изборите. Тој ги наведе неодамнешните демонстрации на невработени тутун работници од Куманово и Прилеп, а во тек улица блокади од страна на една невладина организација протестираше владините планови за приватизација на државната компанија електрична енергија, како типични примери на ВМРО-ДПМНЕ дестабилизација тактика. (Коментар: Се согласуваме имаше партизанска политичката димензија на протестите, во дополнение на основната социо-економски поплаки од страна на работниците и граѓаните Крај Коментари..) ¶

4. (В) Истакнувајќи ВМРО-ДПМНЕ приговори за плановите на Владата за вработените локалните избирачки одбори со државните службеници, Бучковски рече дека на претходните избори беа нарушени со назначувањето на членовите на политичката партија на овие штици, кои го направија членовите на одборот подложни на манипулација и измама. Во владиниот предлог, што тврди, ќе биде повеќе убедува гласачите, особено во главно етнички албанските области каде измама беше типично се најмногу распространети. Етничките Албанци ќе ја стави повеќе акции во интегритетот на државната служба професионалци отколку што би во партиски претставници. ДПА се врати во парламентот ¶

5. (В) Бучковски се заблагодари на амбасадорката за нејзината конструктивна улога во убедувањето на етничката албанска опозиција партијата ДПА да се врати во Собранието, по 9 месеци пауза за да протестираат неправилности за време на локалните избори во март минатата година и април (reftel). Тој рече дека ќе поддржи приемот предлози на ДПА за измени на предлог-изборниот законик, а ќе разговараат за овие амандмани, следниот ден (2 февруари), со претставник на ДПА. Во текот на разговорот, Бучковски зборуваше по телефон со заменик-претседателот на ДПА Мендух Тачи, како и со претседателот на Собранието Јордановски, да се организираме за враќање на ДПА во Собранието на неделата на 6 февруари. НАТО СКОПЈЕ 00000118 002 на 003
(This post was last modified: 09-12-2010, 03:14 PM by ЈорданПетровски.)
09-12-2010, 03:14 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#24

Quote:6. © Ambassador briefed Buckovski on the upcoming visit by a high-level US delegation to review Macedonia's progress toward meeting its MAP goals. She said it would be important for Macedonia to demonstrate that it was a net contributor to security. The country had to convince some skeptical NATO members that bringing Macedonia into the Alliance would not be tantamount to "importing instability." Also, the GOM would have do more to combat corruption, including better coordination of existing anti-corruption efforts and more aggressive efforts to prosecute high-level corruption cases.

¶7. © Buckovski agreed that more needed to be done to fight corruption. He accepted the need for stronger coordination, and said Foreign Policy Adviser Mersel Biljali was in charge of "finding a methodology" for tackling the problem. Buckovski noted his personal ties to both the Public Prosecutor ("a friend") and the Minister of Justice (a former law student of his) and even offered personally to head the effort to improve coordination among the various judicial agencies to enhance anti-corruption efforts. ICTY RETURN OF CASES -- REQUEST FOR DELAY

¶8. © Responding to the Ambassador's request for an update on the status of the return of four unindicted cases from the ICTY to Macedonian jurisdiction, Buckovski said that Chief Public Prosecutor Prcevski would meet with ICTY investigators in late February to ask orally for a delay in the return. Buckovski did not want a paper trail or any documentation of the request for a delay, since that could later be used by the opposition to attack the government for being soft on the ethnic Albanians (all four cases involved eAlbanians alleged to have committed war crimes during the 2001 internal armed conflict.)

¶9. © Comment: Buckovski's information was at odds with FM Mitreva's report to the EU Special Representative this week that Prcevski would travel to The Hague on February 2 to request the delayed return of cases. This discrepancy reflects the general lack of coordination on this matter between the Prime Minister, Mitreva, and the President -- the only three GOM officials with the authority to make decisions regarding the return of cases. Buckovski reportedly told the press on February 2 that he expected the return of cases "to coincide with completion of the judicial reforms," and that the cases likely would be returned "by the end of 2006." End Comment.

English to Macedonian translation

6. (В) Амбасадорот го информираше Бучковски на претстојната посета на еден висок американски делегација да го разгледа напредокот на Македонија кон исполнување на своите цели на сајтот. Таа рече дека ќе биде важно за Македонија да демонстрира дека е нето придонесувач на безбедноста. Земјата да се убедат некои скептични членки на НАТО дека донесувањето Македонија во Алијансата нема да биде еднакво на "увоз нестабилност." Исто така, Владата на Република Македонија ќе мора да стори повеќе во борбата против корупцијата, вклучувајќи и подобра координација на постоечките анти-корупциските напори и поагресивни напори да ги гонат корупцијата на високо ниво случаи.

¶ 7. (В) Бучковски се согласија дека е потребно повеќе да се направи за да се бори против корупцијата. Тој ја прифати потребата за посилна координација, и рече советник за надворешна политика Мерсел Биљали бил задолжен за "изнаоѓање на методологија" за решавање на проблемот. Бучковски истакна неговите лични врски со двете Јавното обвинителство ("пријател") и министерот за правда (поранешен студент на право на неговиот) па дури и нудат лично да го предводи напорите да се подобри координацијата меѓу различните судски органи за подобрување на анти-корупцијата напори. МКТЈ ВРАЌАЊЕ НА СЛУЧАИ - БАРАЊЕ ЗА ДОЦНЕЊЕ

¶ 8. (В) Одговарајќи на барањето на амбасадорот за ажурирање на статусот на враќање на четирите unindicted случаите од МКТЈ на македонски надлежност, Бучковски рече дека главниот јавен обвинител Прчевски да се сретне со МКТЈ истражители во крајот на февруари да прашам орално за одложување на да се вратат. Бучковски не сака на хартија патека или било документација на барањето за одложување, затоа што подоцна можат да се користат од страна на опозицијата да ги нападне дека владата за да биде мек во однос на етничките Албанци (сите четири случаи се вклучени eAlbanians наводно, извршил воени злосторства за време во 2001 година внатрешен вооружен конфликт.)

¶ 9. © Коментари: информации на Бучковски беше во спротивност и со извештајот на Митрева до специјалниот претставник на ЕУ оваа недела дека Прчевски ќе патуваат во Хаг на 2 февруари за да се бара одложување на враќањето на предметите. Ова несовпаѓање се одразува на општиот недостаток на координација на ова прашање помеѓу премиерот, Митрева и претседателот - на само три GOM службеници со овластување да донесуваат одлуки за враќање на случаите. Бучковски, наводно, рече на денешната прес на 2 февруари дека тој очекува враќање на случаи "за да се совпаѓа со завршувањето на судските реформи," и дека случаите, најверојатно, ќе бидат вратени "до крајот на 2006 година." Коментари крајот.
09-12-2010, 03:17 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#25

Quote:KOSOVO FINAL STATUS

¶10. © On Kosovo final status, Buckovski said he could see no other possible outcome but independence. He said he agreed with the US position, that Kosovo final status should be determined "the sooner, the better" to reduce the potential for future instability in the region. As a positive example to Kosovo and the region of Macedonia's multi-ethnic experience, he said, the GOM planned to host in Ohrid in August the 5th anniversary commemoration of the signing of the Ohrid Framework Agreement, which ended the 2001 internal armed conflict in Macedonia. Buckovski said he hoped for high-level representation at the event from those countries and organizations that had signed the original agreement, in particular the U.S. and EU. EL-MASRI: STAY THE COURSE

¶11. (C/NOFORN) Concerning the case of a German citizen of Lebanese descent who has claimed that Macedonian authorities detained him in January 2004 and handed him over to the CIA for a rendition flight to Afghanistan, Buckovski noted that the GOM would stay the course and would continue to support the Minister of Interior, who has declined to discuss the matter with the local press. Buckovski was relieved to hear from the Ambassador that we would not shift course, either, and would continue to decline to discuss in public specific cases. The Prime Minister suggested that the Ambassador coordinate on the issue with the German Embassy in Skopje, suggesting that the Germans were putting pressure on the Macedonians to be more forthcoming. The Ambassador demurred. TRILATERAL MEETING ALONG A-3 LINES SKOPJE 00000118 003 OF 003

¶12. (SBU) Buckovski mentioned that he was organizing a "trilateral meeting" in Tirana with his Albanian and Croatian counterparts (mirroring the Adriatic Partnership), and hoped the U.S. Ambassador in Tirana would be able to participate. He gave no specifics regarding the objective of the meeting, other than to mention that it would strengthen regional cooperation. COMMENT

¶13. © Buckovski characterized the dinner as a chance to further strengthen the close cooperation between the Embassy and his office. He pledged "open and frank" communication between his office and the Embassy, and suggested Macedonia continues to view the U.S. as its single most important "strategic partner." Buckovski clearly was eager to get feedback on sensitive issues, and to portray himself as a pragmatic leader who can listen to arguments at odds with his own views, and who is ready to compromise when needed. With parliamentary elections likely in summer 2006 and the campaign season about to begin, Buckovski also feels it is necessary to show that he has international community support, especially from the US, and that his policy stances do not conflict with ours on any high-profile matters. MILOVANOVIChttp://www.wikileaks.ch/cable/2006/02/06SKOPJE118.htmlC O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 07 SKOPJE 000105КОСОВО конечниот статус

¶ 10. (В) на конечниот статус на Косово, Бучковски рече дека тој можеше да види ниту една друга можен исход, но независност. Тој рече дека се согласува со позицијата на САД, дека конечниот статус на Косово треба да се определува ", колку побрзо, толку подобро" да се намали потенцијалот за идно нестабилност во регионот. Како позитивен пример во Косово и регионот на мулти-етничко искуство на Македонија, рече тој, Владата на Република Македонија планира да биде домаќин во Охрид во август 5-годишнината комеморацијата по повод потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој заврши во 2001 година внатрешен вооружен конфликт во Македонија . Бучковски изјави дека се надева за високо ниво на застапеност на настанот од овие земји и организации кои го потпишаа првичниот договор, особено на САД и ЕУ. Ел-Масри: остане на курсот

¶ 11. (C / NOFORN) Во однос на случајот на еден германски државјанин со либанско потекло кој тврди дека македонските власти го уапси во јануари 2004 година и им го предаде на ЦИА за изведување лет за Авганистан, Бучковски истакна дека Владата на Република Македонија ќе остане на својот курс и ќе продолжи да го поддржува министерот за внатрешни работи, кој одби да разговараат за прашањето со локалниот печат. Бучковски беше ослободено за да се слушне од амбасадорот дека ние нема да го промени курсот, или, и ќе продолжи да опаѓа да дискутираат во јавноста одредени случаи. Премиерот посочи дека амбасадорот координираат за ова прашање со Германската Амбасада во Скопје, укажува на тоа дека Германците се врши притисок врз Македонците за да биде повеќе постигнато. Амбасадорот demurred. Трилатерален состанок долж-3 ЛИНИИ НА СКОПЈЕ 00.000.118 003 003

¶ 12. (SBU) Бучковски се спомене дека тој е организирање на "трилатерален состанок" во Тирана со неговиот албански и хрватски колеги (огледување на Јадранското партнерство), и се надева дека американскиот амбасадор во Тирана ќе биде во можност да учествува. Тој не даде специфики во однос на целта на состанокот, во споредба со други да се спомене дека тоа ќе ја зајакне регионалната соработка. КОМЕНТАР

¶ 13. (В) Бучковски го окарактеризира вечера како шанса за понатамошно зајакнување на блиска соработка меѓу амбасадата и неговата канцеларија. Тој вети дека "отворени и искрени" комуникација помеѓу неговата канцеларија и на Амбасадата, и предложи на Македонија продолжува да го гледа во САД како нејзин единствениот најважен "стратешки партнер". Бучковски јасно е нестрплив да се добијат повратни информации за чувствителни прашања, како и да се прикаже како прагматичен водач кој можат да ги слушаат аргументите во судир со неговите сопствени погледи, и кој е подготвен на компромис кога е потребно. Со парламентарните избори, најверојатно, во летото 2006 година и на кампања за да почне сезоната, Бучковски, исто така, се чувствува дека е потребно да се покаже дека тој има поддршка на меѓународната заедница, особено од САД, и дека неговата политика ставови не се во конфликт со нашата за која било од висок профил прашања. MILOVANOVIChttp: / / http://www.wikileaks.ch/cable/2006/02/06SKOPJE118.htmlC ONFIDENTIAL ДЕЛ 01 07 НА СКОПЈЕ 000.105
09-12-2010, 03:21 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#26

Quote:SUBJECT: MACEDONIA & NATO MEMBERSHIP:

DEFENSE REFORMS ON TRACK; POLITICAL & ECONOMIC REFORMS KEY OBSTACLES REF: STATE 7173 Classified By: P/E CHIEF SHUBLER, REASONS 1.4 (b) & (d). ¶1. (C/REL NATO) SUMMARY:

Macedonia is in its 7th MAP cycle and has made significant progress in meeting its defense reform goals, but still falls short in terms of meeting political and economic MAP criteria. To be considered a strong candidate for NATO membership by mid-2007, with a view to receiving an invitation in 2008, we believe Macedonia should meet the following key criteria: Strengthen democracy and the rule of law, and combat corruption by : --conducting free and fair parliamentary elections in 2006 that meet internationally-accepted standards; --fully implementing the judicial reforms package to strengthen the independence and efficiency of the judiciary; and, --showing significant progress in aggressively prosecuting high-profile corruption cases. Create a better business environment by: --meeting the milestones established for World Bank-financed projects on real estate and cadastre registration, and implementing judicial reforms regarding contract enforcement; and, --completing in a transparent manner the privatization of the state energy distribution and generation companies, with full accountability for the use of funds derived from that action. Continue defense reforms by: --pursuing defense personnel downsizing while ensuring equitable representation of ethnic minorities in the Armed Forces, but in a manner that ensures qualified personnel are selected and that training and promotion standards are not lowered. This message develops these key criteria further and addresses additional political, economic, and defense issues and goals. End Summary. KEY POLITICAL CRITERIA: ¶2. (SBU/REL NATO) Electoral Reform: The 2005 local elections, as noted by OSCE and other international and domestic observers, were marred by serious electoral irregularities in some areas, including ballot-stuffing, group voting, and some election-day violence. Since then, the GOM has worked with OSCE experts to draft an electoral code that addresses electoral system concerns raised by the International Community (IC) in relation to the 2005 and other past elections. The electoral code is in the parliamentary review process, and Parliament is expected to pass it by mid-March. --Electoral Bodies: In addition to revising the electoral code to strengthen administration of upcoming parliamentary elections in summer 2006, the government recently addressed long-held IC concerns regarding inadequate funding, housing, equipment, and staffing for the State Electoral Administration (SEC), which is responsible for administering the elections. The SEC now has an adequate budget; initial staffing; new offices; and sufficient equipment to allow it to perform its core functions. The SEC Secretariat already is undertaking planning and initial steps to prepare for the 2006 parliamentary elections. --Parliamentary Elections: The key test of the strength of Macedonia,s democratic system will be the 2006 parliamentary elections. The IC is working with the government, political party leaders and party cadres, and the state electoral SKOPJE 00000105 002 OF 007 bodies to help ensure free and fair elections, as judged by OSCE/ODIHR and other international and domestic monitors. Key Message: Should Macedonia fail this task, it would call into question the country,s readiness to present itself as a strong candidate for a NATO membership invitation in 2008.


Тема "Македонија и членство во НАТО:

одбранбените реформи на пат; политички и економски реформи клучни пречки РЕФ: државна 7.173 класифицирани Од: П / Е ШЕФОТ SHUBLER, ПРИЧИНИ 1.4 (б) и (г). ¶ 1. (C / REL НАТО)

ПРЕГЛЕД: Македонија е во својата 7-ми Мапа циклус и има направено значителен напредок во исполнувањето на своите цели на реформата на одбраната, но се уште паѓа во однос на исполнувањето на политичките и економските критериуми на сајтот. Да се смета за силен кандидат за членство во НАТО до средината на 2007 година, со цел да добивање покана во 2008 година, ние веруваме дека Македонија треба да ги исполнуваат следните клучни критериуми: Зацврстување на демократијата и владеењето на правото и борбата против корупцијата преку: - спроведување на слободни и фер парламентарни избори во 2006 година кои ќе ги исполнат меѓународно прифатените стандарди, - целосно спроведување на судските реформи пакет да се зајакне независноста и ефикасноста на судството, и, - покажува значаен напредок во агресивно гонење од висок профил случаи на корупција. Да се создаде подобра деловна клима со: - средба на пресвртници основана Светската банка за проектите финансирани на недвижен имот и катастарска евиденција, како и спроведувањето на судските реформи во врска со извршувањето на договорите, и, - пополнување на транспарентен начин на приватизација на државниот дистрибуција на енергија и генерација компании, со целосна одговорност за користење на средствата добиени од таа акција. Продолжат реформите во одбраната од страна на: - извршуваат одбрана персонал намалување, додека се обезбеди правична застапеност на етничките малцинства во вооружените сили, но на начин кој обезбедува квалификуван персонал се избрани и за обука и унапредување стандарди не се намали. Оваа порака развива овие клучни критериуми понатаму и се обраќа на дополнителни политички, економски и одбранбени прашања и цели. Краток преглед на крајот. Клучните политички критериуми:

¶ 2. (SBU / REL НАТО) изборните реформи: во 2005 година на локалните избори, како што е наведено од страна на ОБСЕ и другите меѓународни и домашни набљудувачи, беа проследени со сериозни изборни нерегуларности во некои области, вклучувајќи ги и гласачките кутии,, групно гласање, и некои насилство на денот на изборите. Оттогаш, Владата на Република Македонија има работено со ОБСЕ експерти за да подготви изборниот законик кој се обраќа на изборниот систем загриженоста на меѓународната заедница (IC) во однос на 2005 година и други минатите избори. Изборниот законик е во собраниска процес на ревизија, и Собранието се очекува да го помине до средината на март. - Изборните органи: Во прилог на ревидирање на изборниот законик да се зајакне администрацијата на претстојните парламентарни избори во летото 2006 година, владата неодамна го упати одржа долго-IC загриженост во врска со несоодветно финансирање, станови, опрема и персонал за Државната изборна администрација (ДИК) , која е одговорна за спроведување на изборите. ДИК сега има соодветен буџет; почетна кадровски; нови канцеларии; и доволно опрема за да овозможи да ги извршува своите основни функции. Секретаријат на ДИК веќе е друштвото планирање и почетни чекори за да се подготват за парламентарните избори 2006. - Парламентарни избори: На клучен тест за силата на Македонија, а демократски систем ќе бидат парламентарните избори 2006. На ИЦ е да работи со владата, лидерите на политичките партии и партиски кадри, а државната изборна СКОПЈЕ НА 00000105 002 007 тела за да помогне да се осигура слободни и фер избори, како што е оценето од страна на ОБСЕ / ОДИХР и други меѓународни и домашни набљудувачи. Клучни порака: Доколку Македонија успее оваа задача, тоа ќе ги доведува во прашање целата земја, и подготвеност да се покаже како силен кандидат за покана за членство во НАТО во 2008 година.
09-12-2010, 03:25 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#27

Quote:¶3. (C/REL NATO) Judicial Reform: The Parliament in December 2005 passed a package of 11 constitutional amendments strengthening the independence and efficiency of the judiciary. The amendments sharply curtail the role of Parliament in selecting judges, who will now be selected and dismissed by an independent State Judicial Council. The Parliament is expected to pass bylaws to implement the amendments in the first half of 2006. Key Message: By mid-2007, the government should have passed and implemented the draft Law on Courts to allow trials of serious crimes and organized crime cases, and should implement a court case management system assigning cases to judges on a random basis; implement and use the Law on Witness Protection as appropriate in prosecuting organized crime cases; and enforce asset forfeitures in money-laundering or other serious crime cases.

¶4. (C/REL NATO) Corruption: Macedonia was ranked 104 of 159 countries in the 2005 Transparency International annual corruption perception index (CPI) report. It dropped several places compared to 2004, although its overall score remained the same, at 2.7 out of a possible 10 (10 being least corrupt.). Combating corruption is one of the government,s most daunting challenges; very few high-profile corruption cases have been successfully prosecuted, with even fewer cases involving a significant sentence as a sanction. Key Message: To enhance Macedonia,s competitiveness as a NATO candidate, the Macedonian Public Prosecutor,s office should successfully prosecute 3-5 high-profile corruption cases by mid-2007. In addition, the Macedonian courts should demonstrate that they can try those high-profile corruption cases in a fair and transparent fashion, as judged by independent observers (local NGOs, OSCE Rule of Law experts), and any guilty verdicts should be accompanied by sanctions that will have a deterrent effect. OTHER POLITICAL ISSUES AND GOALS

¶5. (C/REL NATO) Rule of Law: General rule of law weaknesses hamper Macedonia,s ability to demonstrate progress in meeting the political criteria of the NATO MAP process. The Ministry of Interior,s Professional Standards Unit (PSU) has investigated a number of allegations of police abuse, and has sanctioned such abuse when it occurred. However, the PSU,s record is inconsistent, and systems to ensure transparency in the MOI are inadequate. Similarly, Macedonia,s fall from Tier 1 to Tier 2 in the State Department,s annual Trafficking in Persons (TIP) report for 2005 reflected lack of political commitment to combat aggressively lucrative organized crime activities, which was also reflected in the GOM,s continuing lack of a National Action Plan for combating TIP. The ability of defendants in civil lawsuits to file interminable, frivolous appeals prevents the Macedonian courts from enforcing valid judgments -- for example, ordering the owner of Macedonian TV station &A-18 to repay debts owed to the U.S.-based non-profit Media Loan Development Fund. By mid-2007, the MOI,s PSU should have fully investigated and pressed charges, as applicable, in the majority of alleged police abuse cases alleged to have occurred in 2006; Macedonian authorities should ensure the anti-TIP National Action Plan has been approved and implemented, and Macedonia should demonstrate progress in moving toward a Tier 1 rating in the annual TIP report for ¶2006.


English to Macedonian translation


¶ 3. (C / REL НАТО), судските реформи: Собранието во декември 2005 година донесе пакетот од 11 уставни амандмани зајакнување на независноста и ефикасноста на судството. Со измените и дополнувањата остро се прекини на улогата на Собранието при изборот на судиите, кои сега ќе бидат избрани и разрешува од страна на независен Државниот судски совет. Парламентот се очекува да донесува подзаконски акти за спроведување на измените во првата половина на 2006 година. Клучни порака: До средината на 2007 година, владата треба да донесе и реализира на предлог Законот за судовите да се овозможи испитување на тешки злосторства и организиран криминал, и треба да го имплементира еден судски случај системот за управување со доделување на предмети на судиите по случаен избор, имплементација и употреба на Законот за заштита на сведоци како што е соодветно во гонење на организиран криминал и спроведување на средства forfeitures во перење на пари или други тешки кривични случаи.

¶ 4. (C / REL НАТО) Корупцијата: Македонија беше рангирана на 104 од 159 држави во 2005 година на Транспаренси интернешнал годишниот индекс на перцепција на корупцијата (ИПК) извештај. Таа падна неколку места во однос на 2004 година, иако нејзината целокупна оценка останала иста, на 2,7 од можни 10 (10 значи најмалку корумпирана.). Борбата против корупцијата е еден од владата, а најтешкиот предизвици, многу малку од висок профил случаи на корупција беа успешно судени, дури и со помалку случаи на значајна реченица како санкција. Клучни порака: Да ја зајакне Македонија, на конкурентноста, како кандидат на НАТО, македонскиот јавен обвинител, а функцијата успешно да ги гонат 3-5 од висок профил случаите на корупција до средината на 2007 година. Покрај тоа, македонските судови треба да покажат дека тие можат да се обидат оние од висок профил случаи на корупција во фер и транспарентен начин, како што е оценето од страна на независни набљудувачи (локални невладини организации, ОБСЕ за владеење на правото експерти), како и сите осудителната пресуда треба да биде придружена со санкции дека ќе има предупредувачки ефект. ДРУГИ ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА И ЦЕЛИ

¶ 5. (C / REL НАТО) за владеење на правото: Општо владеењето на правото слабости попречи Македонија, способноста да се покаже напредок во исполнувањето на политичките критериуми на НАТО МАП процес. Министерството за внатрешни работи, и Единицата за професионални стандарди (ЕПС) ја испитува одреден број на наводи за полициска злоупотреба, а има санкционира ваквото злоставување кога тоа се случило. Сепак, ЕПС, а рекорд е во согласност, како и системи за да се обезбеди транспарентност во МВР се несоодветни. Слично на тоа, Република Македонија, а падот од Група 1 до 2 Група во Стејт департментот, а годишен Извештај за трговијата со луѓе (врв) извештај за 2005 година се гледа недостатокот на политичка определба за борба против организираниот криминал агресивно се профитабилни активности, кои, исто така, се гледа во Владата на Република Македонија, а продолжува недостатокот на Националниот акционен план за борба против врвот. Способноста на обвинетите во граѓански тужби до податотека вечен, лекомислен жалби спречува македонските судови од спроведувањето валидни судски решенија - на пример, наредување на сопственикот на македонски ТВ станици и А-18 да го отплати долговите кон американската непрофитна Медиуми за заем Фонд за развој. До средината на 2007 година, на МВР, а ЕПС треба да имаат целосно истражени и покрена обвинение, како што е применливо, во поголемиот дел од наводна полициска злоупотреба случаи наводно биле извршени во 2006 година, македонските власти треба да обезбедат анти-СОВЕТ Националниот план за акција е одобрено и спроведени, и Македонија треба да покаже напредок во движењето кон Група 1 оценка во годишниот извештај за СОВЕТ ¶ 2006 година.
Listen
09-12-2010, 03:29 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#28

Quote:6. (SBU/REL NATO) Minority Rights: The final legislative requirement of the 2001 Ohrid Framework Agreement (FWA) was met in 2005, but implementation of FWA-mandated measures to improve minority rights has been uneven. The government needs to continue steady efforts to implement equitable representation of minorities in public administration. At the same time, the government (across ethnic lines) should guard against fulfilling quotas at the expense of individual SKOPJE 00000105 003 OF 007 capacity to perform a job. The GOM also should continue to implement decentralization that empowers minorities at the local level, and in a manner that presents Macedonia as a regional model for consolidating stability through strengthening inter-ethnic cooperation. ¶7. (C/REL NATO) Neighborly Relations: Macedonia collaborates actively with its neighbors and other countries in the region, and should strive to export its experience as a positive example of best practices in that regard. It is working on resolving several outstanding bilateral issues, including the name dispute with Greece (through talks under UN auspices), and the question of demarcating its border with Kosovo. The dispute between the Serbian Orthodox Church (SOC) and the Macedonian Orthodox Church (MOC) over which should enjoy primacy among orthodox Christian believers in Macedonia remains a challenge for the government, which is working on a draft law on religious communities that would make it possible for the SOC to officially register as a religious group in Macedonia. The imprisonment last year of a SOC Bishop (&Bishop Jovan8) on grounds of inciting religious hatred for publishing a calendar was roundly criticized by the international community and many human rights NGOs. The government should work to ensure passage of the draft Law on Religious Communities that would help ease tensions between the MOC and the SOC by allowing an SOC-affiliated group to receive legal protection as a recognized religious group in Macedonia. The government also should continue to work on resolving the name dispute with Greece through the talks being held under UN auspices. ¶8. (SBU/REL NATO) Border Issues: The only remaining contentious border issue is, as mentioned above, the unresolved demarcation of Macedonia,s boundary with Kosovo, which was delineated in a 2001 agreement between Belgrade and Skopje. Pristina does not recognize the 2001 agreement, and is unwilling to consider demarcating the border with Macedonia until after final status is resolved. ¶9. (C/REL NATO) POW and Holocaust Issues: There are no unresolved POW issues. The government receives high marks from the Israeli government and in the State Department,s International Religious Freedom report for handling Jewish community restitution issues. Ground-breaking for a Holocaust memorial site in downtown Skopje took place in 2005, and Jewish community representatives generally express satisfaction with the government,s actions to resolve outstanding property claims. KEY ECONOMIC CRITERIA: ¶10. (SBU/REL NATO) Business Climate: The government has made significant economic reform progress in a number of areas, including recent implementation of a &one-stop shop window8 that has significantly reduced the time required for registering a new business. However, more needs to be done to create an economic climate that will attract increased investment (FDI was slightly lower in 2005 than in the previous year) and bring official unemployment figures down from their current high of 37 percent (taking the grey economy into account, the actual rate is closer to 25 percent). ¶11. (SBU/REL NATO) Macro-Economic Achievements: The government,s most significant economic achievement has been the maintenance of fiscal discipline, combined with consistent macroeconomic stability. The economy has grown at a consistent rate of 2 to 4 percent from 2002 to 2005. The government budget deficit is low (-0.6% in 2005), inflation minimal (0.5% in 2005), the currency is stable, and the level of debt-to-GDP (40%) is manageable. In 2005, the Government signed agreements for three-year programs with both the International Monetary Fund (IMF) and World Bank. Both Standard & Poor,s and Fitch Rating Service rated Macedonia at or near investment grade for sovereign debt. In December 2005, Macedonia successfully sold 150 million euros worth of euro bonds and used the proceeds to purchase its London Club debt in order to lower its debt servicing costs. SKOPJE 00000105 004 OF 007 ¶12. (SBU/REL NATO) Foreign Investment & Economic Freedom: Despite significant progress, business investment, both domestic and foreign, is low; the current account deficit is relatively high; and GDP growth rate is not strong enough to significantly lower unemployment or the poverty rate. Macedonia ranks 57th in the Heritage Foundation,s 2005 Index of Economic Freedom, behind A-3 partners Albania (52nd) and Croatia (55th). If the government fails to take the following steps, among others, to enhance the business climate, FDI levels and economic growth will remain anemic: --Key Message: Business environment ) the government should meet the milestones for World Bank-financed project on real estate and cadastre registration, and implement judicial reforms regarding contract enforcement. --Key Message: Privatization ) the GOM should privatize the energy distribution (ESM) and generation (ELEM) companies in a transparent manner and should fully account for the use of funds derived from that action. It also should sell its remaining shares in the privatized Macedonian Telecommunication company. KEY DEFENSE CRITERIA:

English to Macedonian translation

6. (SBU / REL НАТО) на правата на малцинствата: Крајната законска обврска од 2001 година Охридскиот рамковен договор (FWA) беше пречекан во 2005 година, но спроведувањето на FWA мандат на мерки за подобрување на правата на малцинствата е нерамномерна. Владата треба да продолжи со стабилно напорите за спроведување на правичната застапеност на малцинствата во јавната администрација. Во исто време, владата (по етнички линии) треба да се заштитат од исполнување на квотите, за сметка на индивидуален 00.000.105 003 СКОПЈЕ НА 007 способноста за вршење на работа. Владата на Република Македонија, исто така, треба да продолжат со спроведување на децентрализацијата што се дава право на малцинствата на локално ниво, и на начин кој претставува Македонија како регионален модел за консолидирање на стабилноста, преку зајакнување на меѓуетничката соработка.

¶ 7. (C / REL НАТО) добрососедски односи: Македонија активно соработува со своите соседи и другите земји во регионот, и треба да се стремиме да ги изнесете своето искуство како позитивен пример на најдобрите практики во таа насока. Тоа е работа на решавање на неколку извонредни билатерални прашања, вклучително и спорот за името со Грција (преку разговорите под покровителство на ОН), и прашањето за одбележувањето на границата со Косово. Во спорот меѓу Српската православна црква (СПЦ) и Македонската православна црква (МПЦ) во текот на кои треба да ги уживаат приматот меѓу православните христијански верници во Македонија и понатаму е предизвик за владата, која работи на нацрт закон за верски заедници кој ќе го направи тоа можно СПЦ официјално да се регистрирате како религиозна група во Македонија. На казна затвор од минатата година на СПЦ Владиката (& епископ Jovan8) врз основа на предизвикување верска омраза за објавување на календарот беше силно критикуван од страна на меѓународната заедница и многу НВО за човекови права. Владата треба да работат на обезбедување на усвојувањето на Предлог-законот за верски заедници што ќе помогне во намалување на тензиите меѓу МПЦ и СПЦ им дозволуваат на СПЦ група поврзана да добијат правна заштита како признат религиозна група во Македонија. Владата, исто така треба да продолжиме да работиме на решавање на спорот околу името со Грција, преку разговори ќе се одржи под покровителство на ОН.

¶ 8. (SBU / REL НАТО) гранични работи: Единствената преостанатите спорни гранични прашање е, како што е споменато погоре, нерешени демаркацијата на Македонија, и границата со Косово, која беше исцртани во договорот од 2001 година помеѓу Белград и Скопје. Приштина не го признава договорот од 2001 година, и е подготвена да ја разгледа при одбележувањето на границата со Македонија, додека по конечниот статус е решен.

¶ 9. (C / REL НАТО) и Pow холокаустот изданија: Не постојат нерешени прашања Pow. Владата добива високи оценки од израелската влада и во Стејт департментот, и меѓународна верска слобода извештај за ракување со еврејската заедница реституција прашања. Преседан за сеќавање на холокаустот сајт во центарот на Скопје се одржа во 2005 година, а Еврејската заедница претставници генерално изразуваат задоволство од владата, а акции за решавање на ненаплатени побарувања на имот. КЛУЧНИ ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИУМИ:

¶ 10. (SBU / REL НАТО) бизнис климата: Владата има направено значителен економски прогрес на реформите во голем број области, вклучувајќи ги и последните имплементација на & едношалтерски window8 дека значително ја намали времето потребно за регистрирање на нов бизнис. Сепак, повеќе треба да се направи за да се создадат економска клима која ќе привлекува зголемени инвестиции (СДИ е малку пониска во 2005 година отколку во претходната година) и да донесе официјална бројки за невработеноста што е намалување од нивните сегашни високи од 37 проценти (преземање сивата економија во предвид , вистинската стапка е поблиску до 25 проценти).

¶ 11. (SBU / REL НАТО) Макро-економските достигнувања: Владата, а најзначајните економски успех е за одржување на фискалната дисциплина, во комбинација со конзистентна макроекономска стабилност. Економијата расте во согласност стапка од 2 до 4 отсто, од 2002 до 2005. Владата Буџетскиот дефицит е низок (-0,6% во 2005), инфлацијата минимални (0,5% во 2005), валутата е стабилна, а нивото на долгот до БДП (40%) е податлив. Во 2005 година, Владата потпишаа договори за програми од три години и на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светската банка. Двете "Стандард и Пурс, а и според Fitch Rating служба отценети Македонија или во близина на инвестицискиот степен за државниот долг. Во декември 2005 година, Македонија успешно се продаваат 150 милиони евра на евро обврзници и се користат средствата за купување на своите Лондонскиот клуб долг со цел да ги намали своите трошоци за сервисирање на долгот. 00000105 004 СКОПЈЕ НА 007

¶ 12. (SBU / REL НАТО) за странски инвестиции и економска слобода: И покрај значителниот напредок, бизнис инвестиции, и домашни и странски, е ниска, а дефицит на тековната сметка е релативно висок и стапката на раст на БДП не е доволно силна за значително помала невработеност или сиромаштија стапка. Македонија е рангирана 57-от во Фондацијата Херитиџ, S 2005 Индекс на економска слобода, зад А-3 партнери Албанија (52) и Хрватска (55). Ако владата не успее да ги преземе следниве чекори, меѓу другото, за подобрување на деловната клима, странските директни инвестиции и нивото на економски раст ќе остане анемична: - клучната порака: бизнис средина) дека владата треба да се исполнат одредниците за Светската банка проект финансиран на реални имот и катастарска евиденција, како и спроведување реформи во судството во однос на извршувањето на договорите. - Клучната порака: приватизација) Владата на Република Македонија треба да се приватизира за дистрибуција на енергија (ЕСМ) и генерација (ЕЛЕМ) компании на транспарентен начин и треба целосно да сметка за користењето на средствата добиени од таа акција. Исто така треба да го продаде својот преостанатите акции во Македонски Телекомуникации приватизирана компанија. Клучните одбранбени критериуми:
09-12-2010, 03:33 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#29

Quote:KEY DEFENSE CRITERIA:

¶13. (C/REL NATO) Overall Progress. Macedonia continues to progress well on defense reforms. In 2005, Macedonia met its goal of restructuring 60% of the Army of the Republic of Macedonia's (ARM's) units in accordance with their Strategic Defense Review (SDR). By the end of 2006, the GOM expects 90% of the ARM,s units will have been restructured.

¶14. (C/REL NATO) Additional defense reform milestones completed under a dynamic and proactive CHOD include: reorganization of the General Staff and 1st Mechanized Infantry Brigade; transfer of the Air Force to the ARM's Air Wing; and establishment of the Joint Operations Command as the ARM's Maneuver Force Headquarters. The ARM also took the first steps in 2005 toward assuming full host nation support responsibilities by assigning officers and Non-Commissioned Officers (NCOs) to NATO Headquarters-Skopje. The MOD will establish a Host Nation Coordination Center by mid-2006.

¶15. (C/REL NATO) Personnel Reductions: The Ministry of Defense (MOD) and ARM have been less successful in carrying out the personnel reductions called for in the SDR. To date, they have made the easy cuts, mostly personnel transfers. For example, the MOD gave up the border security mission to the new Border Police. It also divested itself of the people and offices that are now independent governmental agencies, such as the Rescue and Protection Directorate and the Crisis Management Center. The MOD must cut approximately 1,200 military and civilian personnel to complete its personnel reductions plan. The new draft Law on Defense will open up the possibility of retiring excess officers with 25 years of service, but that measure does not apply to the civilians at the Ministry.

¶16. (C/REL NATO) Equitable Representation: Equitable representation of minorities in the armed forces continues to increase. Ethnic Albanians, for example, now constitute nearly 12 percent of the total force; the percentage is higher among the NCOs (15 percent) and soldiers (16 percent). However, there is clear evidence that the coalition ethnic Albanian governing party (DUI) is pressuring the military to accelerate the pace of integration, especially within the officer and NCO ranks, even if that means lowering standards for promotions and professional development courses. Key Message: The government, including its ethnic Albanian coalition partners, should be reminded that equitable representation, which we support, nevertheless must not be implemented by placing unqualified personnel in positions of responsibility.

¶17. (C/REL NATO) Defense Spending. Macedonia continues to devote between 2.2-2.4 percent of its GDP to defense spending. This year the defense budget is 6.201 billion Macedonian denars (approximately 124 million USD), about 2.25 percent of GDP. Although that figure is two million dollars SKOPJE 00000105 005 OF 007 less than in 2005, it represents a net increase, since spending on functions such as border security and crisis management are no longer part of the MOD 's budget. Defense spending is expected to remain consistent in the near to mid-term; this predictability is assisting the MOD in managing its defense modernization programs for at least the next five years.

¶18. (C/REL NATO) Modernization. Macedonia has offered NATO eleven (11) units under the NATO Operational Capabilities Concept, ranging from an infantry company to a special forces company, helicopter detachment, engineer platoon, and demining squad. Some of these units are ready now; others will not be fully operational until the end of 2007. The ARM is rightly focusing its resources, both domestic and international, on getting these units fully operational, both in terms of equipment and training. The U.S. will provide $5 million in Foreign Military Funding in FY06, most of which is also being targeted for these "declared" units. One million U.S. dollars in Global Peace Operations Initiative funds have also become available, which the ARM would like to spend on readying their military police battalion for deployment. Macedonia also is an active participant in the Partnership for Peace (PfP), participating in over 15 different exercises in 2005, including hosting NATO's "Cooperative Associate" Exercise in Skopje last November.
English to Macedonian translation

Клучните одбранбени КРИТЕРИУМИ:

¶ 13. (C / REL НАТО) севкупен напредок. Македонија продолжува да напредува и на реформите во одбраната. Во 2005 година, Македонија ги исполни својата цел на реструктуирањето 60% на Армијата на Република Македонија (АРМ) единици во согласност со нивните Стратегискиот одбранбен преглед (СОП). До крајот на 2006 година, Владата на Република Македонија очекува 90% од АРМ, а единиците ќе се реконструира. ¶ 14. (C / REL НАТО) Дополнителни реформи во одбраната пресвртници заврши под динамична и проактивен началникот вклучуваат: реорганизација на Генералштабот и 1 механизирана пешадиска бригада, трансфер на воздухопловните сили на АРМ е на воздухот крило, и формирањето на Здружената оперативна команда како АРМ е маневар сили штаб. АРМ исто така, презеде првите чекори во 2005 година кон претпоставувајќи целосна поддршка на земја домаќин на надлежностите со назначување офицери и подофицери (подофицери) до Штабот на НАТО во Скопје. МО ќе формира координативен центар за земја домаќин до средината на 2006 година.

¶ 15. (C / REL НАТО) Персонал Намалувања: Министерството за одбрана (МО) и Армијата се помалку успешни во спроведувањето на персоналот намалувања повика во СПВ. До денес, тие се направени на лесен парчиња, главно персоналот на трансфери. На пример, МО се откажа од граничната безбедност мисија на новата гранична полиција. Таа, исто така се одземени на луѓето и канцеларии, кои сега се независни владини агенции, како за спасување и заштита на Дирекцијата за управување со кризи и Центарот. МО мора да го намалат приближно 1.200 воен и цивилен персонал да го заврши својот персонал намалувања план. Новиот Предлог закон за одбрана, ќе се отвори можноста за пензионирањето вишокот офицери со 25 години стаж, но оваа мерка не се однесува на цивилите во Министерството. ¶ 16. (C / REL НАТО) правична застапеност: Правична застапеност на малцинствата во вооружените сили и понатаму да се зголемува. Етничките Албанци, на пример, сега претставуваат речиси 12 отсто од вкупната сила; процентот е повисок кај подофицерите (15 отсто) и војници (16 проценти). Сепак, постојат јасни докази дека етничките албански коалициони владејачката партија (ДУИ) е притисок на војската да го забрза темпото на интеграција, особено во рамките на офицерскиот и подофицерскиот редови, дури и ако тоа значи намалување на стандарди за промоции и курсеви за професионален развој. Клучни порака: Владата, вклучувајќи ги и нејзините етнички албански коалициски партнери, треба да се потсети дека правичната застапеност, која ние ја поддржуваме, сепак не смее да се спроведува со поставување на неквалификувани кадри на одговорни работни места.

¶ 17. (C / REL НАТО) трошоците за одбраната. Македонија продолжува да се посвети помеѓу 2,2-2,4 отсто од својот БДП за одбраната. Оваа година буџетот на одбраната е 6201000000 македонски денари (околу 124 милиони долари), за 2,25 проценти од БДП. Иако таа цифра е од два милиони долари СКОПЈЕ НА 00000105 005 007 помалку отколку во 2005 година, тоа претставува нето зголемување, бидејќи трошоците за функции како што се граничната безбедност и управување со кризи веќе не се дел од буџетот на МО. Трошоците за одбраната се очекува да остане доследна во близина на среден рок, тоа е предвидливоста помага на МО во управувањето со својата одбрана модернизација програми за најмалку во следните пет години.

¶ 18. (C / REL НАТО) за модернизација. Македонија има понудено НАТО единаесет (11) единици во рамките на НАТО Концептот за оперативни способности, кои се движат од една пешадиска чета на специјалните сили компанија, хеликоптерскиот детачмент, инженерски вод и чета деминирање. Некои од овие единици се спремни сега, а други нема да биде целосно оперативен до крајот на 2007 година. АРМ со право се фокусира своите ресурси, и домашни и меѓународни, за добивање на овие единици целосно оперативна, како во поглед на опрема и обука. САД ќе обезбеди 5.000.000 $ за надворешни воените фондови во FY06, од кои поголемиот дел е исто така се наменети за овие "прогласено за" единици.
Еден милион американски долари во глобалните мировни операции Иницијатива за фондовите, исто така, ќе станат достапни, што АРМ би сакале да го поминат на подготвуваат на воениот полициски баталјон за распоредување. Македонија е активен учесник во програмата Партнерство за мир (ПзМ), кои учествуваат во над 15 различни вежби во 2005 година, вклучувајќи хостинг на НАТО "Кооперативна соработник" вежба во Скопје во ноември минатата година.
(This post was last modified: 09-12-2010, 03:42 PM by ЈорданПетровски.)
09-12-2010, 03:40 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#30

Quote:¶19. (C/REL NATO) Global War on Terrorism (GWOT). Macedonia continues to be a net contributor to security, its armed forces earning high marks for their performance in GWOT operations. Macedonia,s troop contributions to the GWOT demonstrate that it can be a meaningful contributor as a future NATO member country as well. In December 2005, Macedonia increased its participation in Iraq by deploying five more staff officers above its normal 35-man rotation. In Afghanistan, it is deploying eleven officers/NCOs with the Headquarters of the Southeastern Europe Brigade (SEEBRIG), rotating its four medical personnel with the Adriatic Charter's Joint Medical Team, and increasing from 19 to 21 the personnel it has attached to the German Battle Group in Kabul. By the end of February, Macedonia will have increased its contribution to NATO Operations in Afghanistan from 23 personnel to 36. Including the personnel assigned to Iraq and U.S. Central Command Headquarters, it will soon have a total of 78 personnel deployed overseas. That figure represents a considerable commitment for Macedonia. While we expect the GOM to remain committed to participating in international military operations, the ARM will continue in the future to have to rely on other countries for strategic transport and logistical support in-theater.

¶20. (C/REL NATO) Interoperability with NATO. The combined effect of six ARM rotations in Iraq, eight ARM rotations in Afghanistan, PfP exercises, and U.S. FMF/IMET support has directly improved the ARM's capabilities and interoperability with NATO. Not every unit of the ARM has benefited from this exposure, however. Many conscript units focus mainly on fulfilling garrison duties. Nevertheless, the performance of Macedonian units in Iraq and Afghanistan has been exemplary, and should be taken as a demonstration of the ARM's potential as a future NATO member.

¶21. (C/REL NATO) Crisis Management Center: To get the MOD out of direct involvement in managing crisis management operations, the government created the civilian-run Crisis Management Center (CMC) in 2005. The CMC received an independent budget in January 2006, but squabbles between the ethnic Albanian CMC Director and the government over equitable representation in staffing the center have prevented it from becoming fully operational. In a region plagued by frequent floods and occasional earthquakes, the country,s lack of effective crisis management capacity is unacceptable. Key Message: The CMC should be adequately staffed, fully operational, and capable of responding to disasters by mid-2007. Although equitable representation should be considered in deciding on personnel, the Center should be staffed by qualified personnel. LEGAL ISSUES: SKOPJE 00000105 006 OF 007

¶22. (SBU/REL NATO) There are no significant constitutional or legal barriers that would prevent Macedonia,s accession to NATO or its participation in NATO operations. The Macedonian constitution provides that the Parliament can approve proposals to join international organizations by a majority vote. Participation in peacekeeping operations outside the country requires the approval of a majority in Parliament, and the government can decide to participate in exercises or humanitarian operations without Parliament,s approval. Upon ratification of an accession agreement, the Law on Defense would have to be amended to harmonize Macedonian law with NATO,s collective defense provisions, according to Macedonia,s ANP.


English to Macedonian translation

Клучните одбранбени КРИТЕРИУМИ:¶ 19. (C / REL НАТО) глобалната војна против тероризмот (GWOT). Македонија продолжува да биде нето придонесувач на безбедноста, на своите вооружени сили заработуваат високи оценки за својата работа во GWOT операции. Македонија, а војниците придонеси за GWOT покажат дека тоа може да биде значаен фактор како идна членка на НАТО, како и земјата. Во декември 2005 година Македонија го зголеми своето учество во Ирак, со распоредување на уште пет штабни офицери над своите нормални 35-човек ротација. Во Авганистан, тоа е имплементирање на единаесет офицери / подофицери со Штабот на Југоисточна Европа бригада (СЕЕБРИГ), ротирачки своите четири медицински персонал со Јадранската повелба Здружениот медицински тим, како и зголемување од 19 до 21 од персоналот има прилог на германски битка група во Кабул. До крајот на февруари, Македонија ќе се зголеми својот придонес во операциите на НАТО во Авганистан од 23 до 36 лица. Вклучувајќи го и персоналот доделени на Ирак и американската Централна команда штаб, наскоро ќе има вкупно 78 лица распоредени во странство. Оваа бројка претставува значителен заложба за Македонија. Додека ние се очекува Владата на Република Македонија да останат посветени на учество во меѓународните воени операции, АРМ ќе продолжи и во иднина мора да се потпираат на другите земји за стратешки транспорт и логистичка поддршка во-театар.

¶ 20. (C / REL НАТО) интероперабилност со НАТО. Комбинираниот ефект на шест АРМ ротации во Ирак, од кои осум АРМ ротации во Авганистан, ПзМ вежби, и САД ФМТ / IMET поддршка има директно подобрување на способностите на АРМ и интероперативност со НАТО. Не секоја единица на АРМ има корист од ова изложување, сепак. Многу регрут единици се фокусираат главно на исполнување на должностите гарнизон. Сепак, работата на македонските единици во Ирак и во Авганистан е примерен, и треба да се земе како демонстрација на потенцијалот на АРМ, како идна членка на НАТО.

¶ 21. (C / REL НАТО) за управување со кризи Центар: За да добиеш МО надвор од директно инволвирање во управувањето со управување со кризи, Владата создаде цивилна-кандидира за управување со кризи центар (ЦУК), во 2005 година. Во ЦУК доби независен буџет во јануари 2006 година, но препирки меѓу етнички албанските ЦУК директор и на владата поради правичната застапеност во персонал центарот го спречи да стане целосно оперативна. Во регион зафатени од честите поплави и земјотреси, повремени, земјата, а недостатокот од ефективна управување со кризи капацитет е неприфатливо. Клучни порака: ЦУК треба да бидат соодветно екипирани, целосно оперативна и способен да одговори на катастрофи, до средината на 2007 година. Иако правична застапеност треба да се смета во одлучувањето за персоналот, Центарот треба да бидат составени од квалификуван персонал. ПРАВНИ ПРАШАЊА: СКОПЈЕ НА 00000105 006 007

¶ 22. (SBU / REL НАТО) Не постојат значајни уставни или правни препреки што би го спречило Македонија, и прием во НАТО или нејзиното учество во операции на НАТО. Македонскиот устав предвидува дека Собранието може да одобри предлог да се приклучат на меѓународните организации, со мнозинство гласови. Учество во мировните операции надвор од земјата тоа е потребно одобрение од мнозинството во парламентот, а Владата може да одлучи да учествува во вежбите или хуманитарни операции без парламент, и одобрување. По ратификацијата на договорот за прием, Законот за одбрана ќе мора да биде изменет за да се усогласат македонските закони со НАТО, и колективната одбрана одредби, во согласност со Македонија, а АНП
09-12-2010, 03:41 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#31

Quote:SECURITY/INTELLIGENCE ISSUES:

¶23. (C/REL NATO) The Law on Classified Information was passed in March 2005, expanding the responsibilities of the Directorate for Security of Classified Information to include all classified information exchanged between the Republic of Macedonia and foreign countries or international organizations. According to the government, the provisions of the Law on Classified Information are consistent with NATO Security Policy requirements. In addition, the government is drafting guidelines for Security Officers charged by various state institutions to ensure the bylaws of the Law on Classified Information are implemented within those institutions. In practice, however, political control over Macedonian intelligence and security agencies results in occasional leaks of sensitive information to political parties.

¶24. (C/REL NATO) Macedonia,s three intelligence services (Macedonian Intelligence Agency, subordinate to the President; military intelligence; and the MOI,s counter-intelligence agency) do not cooperate closely and are hampered by outmoded missions. PUBLIC SUPPORT:

¶25. (SBU/REL NATO) Public support for NATO membership is strong ) 90 percent in a poll conducted in January (among ethnic Albanians, that figure reaches 96 percent.) No government or opposition Member of Parliament has voted against a deployment of Macedonian troops overseas to support alliance operations in Iraq or Afghanistan. Prudent expectations management -- on the part of the government, USG, and NATO -- will help ensure strong public support through the Riga Summit and well into 2007.

WATCH OUT FORS:

¶26. © The case of Khalid el-Masri, a German citizen of Lebanese descent who claims he was flow by the CIA from Macedonia to Afghanistan for interrogation, has generated intense press commentary here, most of it negative, over the past several months. Opposition parties and opinion-shapers accuse the government of jeopardizing Macedonia,s EU accession chances by refusing to comprehensively answer Council of Europe and European Parliament requests for a full accounting in the case. Relevant government authorities have responded carefully to COE and EU requests for information, consistently explaining that they have little information to provide on el-Masri and his allegations. There has been some mention in the press of alleged secret CIA prisons on Macedonian soil, but those stories have not had the same staying power as the el-Masri case.

¶27. (C/NOFORN) Macedonia signed an Article 98 agreement with us in 2003, and the government has expressed concern that it eventually will come under strong EU pressure to abrogate that agreement as it works on bring its legislation into compliance with the EU acquis communautaire. The matter is treated as a mid-to-long term issue in Macedonia,s EU membership action plan, but could come up in the course of future discussions.

¶28. (C/REL NATO) The government will press for a positive SKOPJE 00000105 007 OF 007 statement at the Riga Summit, possibly singling out Macedonia as a leading NATO membership candidate due to its defense and political reform achievements, and assuring aspirants that enlargement will be on the agenda in 2008. MILOVANOVIChttp://www.wikileaks.ch/cable/2006/02/06SKOPJE105.htmlMILOVANOVIC


English to Macedonian translation

Осигурување / разузнавање:

¶ 23. (C / REL НАТО) Законот за класифицирани информации беше донесен во март 2005 година, проширување на надлежностите на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации да се вклучат сите класифицирани информации разменети помеѓу Република Македонија и странски држави или меѓународни организации. Според владата, се применуваат одредбите од Законот за класифицирани информации се во согласност со НАТО за безбедност Политика барања. Покрај тоа, Владата подготвува упатство за овластените лица обвинети од страна на разни државни институции за да се обезбеди на подзаконските акти од Законот за класифицирани информации се спроведува во рамките на тие институции. Во практиката, сепак, политичката контрола над македонските разузнавачки и безбедносни агенции резултатите во повремени протекување на чувствителни информации на политичките партии.

¶ 24. (C / REL НАТО) Македонија, а три разузнавачки служби (македонски Агенцијата за разузнавање, потчинети на претседателот; военото разузнавање и МВР, а контра-разузнавачката агенција) не соработуваат тесно и се попречени од страна на демодиран мисии. Поддршката на јавноста:

¶ 25. (SBU / REL НАТО) Поддршката на јавноста за членството во НАТО е силна) 90 проценти во анкетата во јануари (меѓу етничките Албанци, таа бројка достигнува 96 проценти.) Ниту една влада или опозиција член на Европскиот парламент гласаше против распоредување на македонски војници во странство за поддршка на Алијансата операции во Ирак или Авганистан. Прудентно управување со очекувањата - на дел од владата, USG и НАТО - ќе помогнат да се обезбеди силна поддршка од јавноста во текот на Самитот во Рига и добро и во 2007

ВНИМАВАЈТЕ СИЛА:

¶ 26. (В) Во случајот на Калид ел-Масри, германски државјанин со либанско потекло, кој тврди дека бил проток од страна на ЦИА од Македонија до Авганистан за испрашување, предизвика интензивни притиснете коментар тука, претежно негативно, во текот на изминатите неколку месеци. Опозициските партии и на јавното мислење, градни протези ја обвинуваат владата на загрозување на Македонија, а шансите за пристапување во ЕУ со тоа што одбива да сеопфатно одговорот на Советот на Европа и Европскиот парламент барања за целосна сметководствена во случајот. Релевантните владини авторитети одговорија внимателно на Советот на Европа и на ЕУ барањата за информации, постојано објаснувајќи дека тие имаат малку информации за да им обезбеди на ел-Масри и неговите наводи. Има некои се спомене во печатот на наводните тајни затвори на ЦИА на македонска почва, но тие приказни не го имав истиот престојуваат моќ, како во случајот Ел-Масри.

¶ 27. (C / NOFORN) Македонија потпиша договор со член 98 од нас во 2003 година, а владата изразија загриженост дека тоа на крајот ќе се најде под силен притисок на ЕУ да ги укине тој договор, како тоа функционира на го донесе своето законодавство во согласност со ЕУ acquis communautaire. Ова прашање се третира како средината на долг рок прашање во Македонија, а ЕУ Акциониот план за членство, но може да дојде во текот на идните разговори.

¶ 28. (C / REL НАТО) Владата ќе притиснете на позитивна СКОПЈЕ НА 00.000.105 007 007 изјава на Самитот во Рига, најверојатно ја издвои Македонија како водечки кандидат за членство во НАТО поради својата одбрана и политичките реформи достигнувања, и обезбедување на аспиранти дека проширувањето ќе биде на дневен ред во 2008 година. MILOVANOVIChttp: / / http://www.wikileaks.ch/cable/2006/02/06...ILOVANOVIC

пс. кој има време и желба нека го дотера преводите.
09-12-2010, 03:59 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#32

(09-12-2010, 02:11 PM)ЈорданПетровски-ЦРНИ Wrote:
Quote:ВИКИЛИКС" ОБЈАВИ ДЕПЕШИ ЗА МАКЕДОНИЈА


Во втората депеша се наведува и дека тој лично се залагал кај Судот во Хаг за одлагање на враќањето на четирите хашки случаи.


Quote:МКТЈ ВРАЌАЊЕ НА СЛУЧАИ - БАРАЊЕ ЗА ДОЦНЕЊЕ

¶ 8. (В) Одговарајќи на барањето на амбасадорот за ажурирање на статусот на враќање на четирите unindicted случаите од МКТЈ на македонски надлежност, Бучковски рече дека главниот јавен обвинител Прчевски да се сретне со МКТЈ истражители во крајот на февруари да прашам орално за одложување на да се вратат. Бучковски не сака на хартија патека или било документација на барањето за одложување, затоа што подоцна можат да се користат од страна на опозицијата да ги нападне дека владата за да биде мек во однос на етничките Албанци (сите четири случаи се вклучени eAlbanians наводно, извршил воени злосторства за време во 2001 година внатрешен вооружен конфликт.)

Колку разбирам Бучко го фатиле во лага:


Quote:¶ 9. © Коментари: информации на Бучковски беше во спротивност и со извештајот на Митрева до специјалниот претставник на ЕУ оваа недела дека Прчевски ќе патуваат во Хаг на 2 февруари за да се бара одложување на враќањето на предметите. Ова несовпаѓање се одразува на општиот недостаток на координација на ова прашање помеѓу премиерот, Митрева и претседателот - на само три GOM службеници со овластување да донесуваат одлуки за враќање на случаите. Бучковски, наводно, рече на денешната прес на 2 февруари дека тој очекува враќање на случаи "за да се совпаѓа со завршувањето на судските реформи," и дека случаите, најверојатно, ќе бидат вратени "до крајот на 2006 година."
09-12-2010, 05:09 PM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#33

Какво било независното Бучко судство на СДСМ и Бучко.

Quote:¶ 7. (В) Бучковски се согласија дека е потребно повеќе да се направи за да се бори против корупцијата. Тој ја прифати потребата за посилна координација, и рече советник за надворешна политика Мерсел Биљали бил задолжен за "изнаоѓање на методологија" за решавање на проблемот. Бучковски ги истакна неговите лични врски со Јавното обвинителство ("пријател") и министерот за правда (поранешен негов студент на право) па дури и нуди лично да ги предводи напорите да се подобри координацијата меѓу различните судски органи за подобрување на анти-корупцијата напори.
09-12-2010, 05:15 PM
Reply
Solenik Offline
wiseman - мудрец
*****

Posts: 956
Joined: Jan 2010
Reputation: 23
#34

(09-12-2010, 05:09 PM)ЈорданПетровски-ЦРНИ Wrote:
(09-12-2010, 02:11 PM)ЈорданПетровски-ЦРНИ Wrote:
Quote:ВИКИЛИКС" ОБЈАВИ ДЕПЕШИ ЗА МАКЕДОНИЈА


Во втората депеша се наведува и дека тој лично се залагал кај Судот во Хаг за одлагање на враќањето на четирите хашки случаи.


Quote:МКТЈ ВРАЌАЊЕ НА СЛУЧАИ - БАРАЊЕ ЗА ДОЦНЕЊЕ

¶ 8. (В) Одговарајќи на барањето на амбасадорот за ажурирање на статусот на враќање на четирите unindicted случаите од МКТЈ на македонски надлежност, Бучковски рече дека главниот јавен обвинител Прчевски да се сретне со МКТЈ истражители во крајот на февруари да прашам орално за одложување на да се вратат. Бучковски не сака на хартија патека или било документација на барањето за одложување, затоа што подоцна можат да се користат од страна на опозицијата да ги нападне дека владата за да биде мек во однос на етничките Албанци (сите четири случаи се вклучени eAlbanians наводно, извршил воени злосторства за време во 2001 година внатрешен вооружен конфликт.)

Колку разбирам Бучко го фатиле во лага:


Quote:¶ 9. © Коментари: информации на Бучковски беше во спротивност и со извештајот на Митрева до специјалниот претставник на ЕУ оваа недела дека Прчевски ќе патуваат во Хаг на 2 февруари за да се бара одложување на враќањето на предметите. Ова несовпаѓање се одразува на општиот недостаток на координација на ова прашање помеѓу премиерот, Митрева и претседателот - на само три GOM службеници со овластување да донесуваат одлуки за враќање на случаите. Бучковски, наводно, рече на денешната прес на 2 февруари дека тој очекува враќање на случаи "за да се совпаѓа со завршувањето на судските реформи," и дека случаите, најверојатно, ќе бидат вратени "до крајот на 2006 година."

Според англиската верзија: Не велат дека е фатен на лага, туку дека добиле три различни одговори од трите институции кои се надлежни за ова прешање. Американците тука нагласуваат дека не се знае кој пие, а кој плаќа.
09-12-2010, 05:20 PM
Reply
basilius_2 Offline
Moderator
*****

Posts: 1,135
Joined: Dec 2009
Reputation: 17
#35

Spored procitanoto problemot so Makedonija e mnogu mal a toa e da se resi problemot so korupcijata,trgovijata so belo robje i organiziraniot kriminal i neefikasnoto sudstvo.
Imeno sto se odnesuva do pravata na Albancite nikade ne se naveduva deka TREBA DA POSTAVEN PORADI TOA STO E ALBANEC TUKU PORADI NEGOVATA STRUCNOST ZA TAA RABOTA.
"He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future." -- George Orwell
"Тој што ја контролира сегашноста,тој го контролира минатото.Тој што го контролира минатото ја контролира иднината." Џорџ Орвел
_____________________________________________________________

http://www.cd-macedonia.com
09-12-2010, 05:37 PM
Reply
Solenik Offline
wiseman - мудрец
*****

Posts: 956
Joined: Jan 2010
Reputation: 23
#36

Групацијата беше во право:

[quote]КОЛУМНА
Македонија и Викиликс
четврток, 09 декември 2010 17:20


ЗОШТО МАКЕДОНИЈА НЕ Е ЧЛЕНКА НА НАТО
DEFENSE REFORMS ON TRACK; POLITICAL & ECONOMIC REFORMS KEY OBSTACLES REF: STATE 7173 Classified By: P/E CHIEF SHUBLER, REASONS 1.4 (b) & (d). ¶1. (C/REL NATO) SUMMARY:

Macedonia is in its 7th MAP cycle and has made significant progress in meeting its defense reform goals, but still falls short in terms of meeting political and economic MAP criteria. To be considered a strong candidate for NATO membership by mid-2007, with a view to receiving an invitation in 2008, we believe Macedonia should meet the following key criteria:

Strengthen democracy and the rule of law, and combat corruption by :

--conducting free and fair parliamentary elections in 2006 that meet internationally-accepted standards;

--fully implementing the judicial reforms package to strengthen the independence and efficiency of the judiciary; and, --showing significant progress in aggressively prosecuting high-profile corruption cases.

Create a better business environment by:

--meeting the milestones established for World Bank-financed projects on real estate and cadastre registration, and implementing judicial reforms regarding contract enforcement; and, --completing in a transparent manner the privatization of the state energy distribution and generation companies, with full accountability for the use of funds derived from that action.

Continue defense reforms by:

--pursuing defense personnel downsizing while ensuring equitable representation of ethnic minorities in the Armed Forces, but in a manner that ensures qualified personnel are selected and that training and promotion standards are not lowered.

Key Message: Should Macedonia fail this task, it would call into question the country,s readiness to present itself as a strong candidate for a NATO membership invitation in 2008.ПРЕВОД:

"Македонија е во својот 7-ми ПВА (План за Воена Акција) циклус и има направено значаен напредок во остварување на целите за реформи во Одбраната, но, сеуште нема сторено доволно за да ги исполни политичките и економски кртитериуми на ПВА. За да биде сметана за сериозен кандидат за членство во НАТО, за да може да очекува покана за прием, ние сметаме дека Македонија треба да ги исполни следниве критериуми до средината на 2007. година:

Да ја зајакне демократијата и владеењето на Законите, и да спроведе борба приотив комрупцијата преку:
-- спроведување на слободни и чесни парламентарни избори во 2007. година, кои ќе бидат спроведени според меѓународно-прифатени стандарди;
-- комплетно спроведување на судски реформи, за да се зајакне независноста и ефикасноста на судството; и,
-- да покаже значаен напредок во гонење на високо-профилни случаи на корупцуја.

Да создаде подобри услови за стопанисување (бизнис) преку:
-- да се сретнат воспоставените цели за проектите финансирани од Светската Банка во однос на недвижнини и регристации во Катастарот, и спроведување на судски реформи во однос на почитување на воспоставените договори; и,
-- спроведување на транспарентна приватизација на државните претпријатија за производство и дистрибуција на електрична енергија, со целосен отчет за како ќе се искористат парите добиени од овие дејства.

Да ги продолжи реформите во Одбраната преку:
-- намалување на воениот персонал, додека истовремено да се запази еквивалентноста на малцинските припадници во Оружените Сили, но на начин преку кој квалитетот на изберениците и нивната обука нема да страда.

Клучна Порака: Доколку Макеоднија не успее да ги исполни наведените задачи, тогаш не ќе може да биде сметана за сероизен кандидат за покана за членство во НАТО во 2008. година."
Еве што напишавме пред неколку месеци во врска со неуспехот на Република Македонија да влезе во НАТО:

НЕЗАВИСНОСТ? МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖАМ! (осми дел)1
Л Е Ж Е Ќ И М И Л И Ц А Е Ц
(почеток)Тука мора првин да разбиеме еден мит - митот дека Македонија претставува некаква голема интересна свера на глобалната политичка сцена. Да не се створи слика на контрадикорност ќе појасниме дека додека Западниот блок сака да ја има Македонија како дел од своето семејество, тоа не е поради некаква специјалност што ја поседуваат Македонија како територија или Македонците како народ, туку Западот ја сака Македонија поради причината што сака да ја распротсрани својата идеологија на демократски капитализам како што Западот го сваќа, како и поради желбата за успех на идејата за единствена Европа и единствен свет. Причината за ова е многу проста: нестабилните, недемократски и назадни држави како Република Македонија претставуаат економски проблем за Западот, бидејќи:

* се финансираат преку криминални дејанија – како што во Македонија тоа е случај со шверцот на цигари, шверцот на дрога и шверцот на оружје кое завршува на европските пазари;
* му пречат на Западот во обидите на запре војна – како што беше во случајот со војните помеѓу СР Југославија и Хрватска и БиХ;
* заради лошата економска состојба жителите на државите како Македонија заминуваат во Западните држави и таму дел од нив се вклопуваат во криминалното општество, дел од нив земаат социјална помош, додека и делот кој се етаблира во системот повторно ја чини државата поради различните правни процеси како и проверки кои мораат да се запазат дури тие луѓе да се етаблираат;
* заради постојаното испраќање на финанскиска помош кон државите како Република Македонија која што никако не раѓа плод;
* заради скапоста на граничните, царинските и системите за заштита, како и на скапоста на визните режими кои се потребни поради државите како Макеоднија;
* и низа други слични практични причини.

Овие работи ние од Групацијата на Ветерани Дисиденти ги знаеме многу добро бидејќи живееме во Западните држави на ЕУ и Северна Америка. Ние кога гласаме на избори во нашите држави на живеење сме загрижени со прашањето како се трошат општествените пари кои државата ги собира во име на даноци. Секако, иако ова е тешко да се сфати во Македонија поради константното индокринирање дека Западот е искварен, на Западот навистина постои дух на Христијанска хуманост кој што е во дијаметрална спротивност на духот на бескурпулозна себичност во кој не’ воспитува комунизмот.


НЕЗАВИСНОСТ? МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖАМ! (осми дел)3


Л Е Ж Е Ќ И М И Л И Ц А Е Ц
(заклучок)

ЌЕБЕ ПОЛНО СО БОЛВИ

Но, вистинската генијанлост на мерката “спор за името” е всушност во тоа што спорот целово ова време игра улога на ќебе со кое се прикриваат вистинските причини за закочените евроатлантски интеграции, а тоа се:

* врските на Македонија со СР Југославија и подоцна Србија за кои опширно зборувавме во “Пропали Абортус”;
* незадоволувачкото ниво на демократија,
* незадоволувачкото ниво на државната транспарентност и еднаквост пред законите;
* нискиот стандард на живеење и општата беда во која се наоѓа Македонија;
* вистинските причини зошто Македонија не беше примена во НАТО во текот на 1990-те, за кои зборувавме опширно во "Пропали Абортус";
* како и реалноста дека Македонија произведува политички азиланти во 21-иот векКомитет за Демократизација на Република Македонија

[quote]

Името никаде не се споменува во конткест на услов за прием во НАТО.
09-12-2010, 06:36 PM
Reply
Solenik Offline
wiseman - мудрец
*****

Posts: 956
Joined: Jan 2010
Reputation: 23
#37

Групацијата беше во право:

Quote:КОЛУМНА
Македонија и Викиликс
четврток, 09 декември 2010 17:20


ЗОШТО МАКЕДОНИЈА НЕ Е ЧЛЕНКА НА НАТО
DEFENSE REFORMS ON TRACK; POLITICAL & ECONOMIC REFORMS KEY OBSTACLES REF: STATE 7173 Classified By: P/E CHIEF SHUBLER, REASONS 1.4 (b) & (d). ¶1. (C/REL NATO) SUMMARY:

Macedonia is in its 7th MAP cycle and has made significant progress in meeting its defense reform goals, but still falls short in terms of meeting political and economic MAP criteria. To be considered a strong candidate for NATO membership by mid-2007, with a view to receiving an invitation in 2008, we believe Macedonia should meet the following key criteria:

Strengthen democracy and the rule of law, and combat corruption by :

--conducting free and fair parliamentary elections in 2006 that meet internationally-accepted standards;

--fully implementing the judicial reforms package to strengthen the independence and efficiency of the judiciary; and, --showing significant progress in aggressively prosecuting high-profile corruption cases.

Create a better business environment by:

--meeting the milestones established for World Bank-financed projects on real estate and cadastre registration, and implementing judicial reforms regarding contract enforcement; and, --completing in a transparent manner the privatization of the state energy distribution and generation companies, with full accountability for the use of funds derived from that action.

Continue defense reforms by:

--pursuing defense personnel downsizing while ensuring equitable representation of ethnic minorities in the Armed Forces, but in a manner that ensures qualified personnel are selected and that training and promotion standards are not lowered.

Key Message: Should Macedonia fail this task, it would call into question the country,s readiness to present itself as a strong candidate for a NATO membership invitation in 2008.ПРЕВОД:

"Македонија е во својот 7-ми ПВА (План за Воена Акција) циклус и има направено значаен напредок во остварување на целите за реформи во Одбраната, но, сеуште нема сторено доволно за да ги исполни политичките и економски кртитериуми на ПВА. За да биде сметана за сериозен кандидат за членство во НАТО, за да може да очекува покана за прием, ние сметаме дека Македонија треба да ги исполни следниве критериуми до средината на 2007. година:

Да ја зајакне демократијата и владеењето на Законите, и да спроведе борба приотив комрупцијата преку:
-- спроведување на слободни и чесни парламентарни избори во 2007. година, кои ќе бидат спроведени според меѓународно-прифатени стандарди;
-- комплетно спроведување на судски реформи, за да се зајакне независноста и ефикасноста на судството; и,
-- да покаже значаен напредок во гонење на високо-профилни случаи на корупцуја.

Да создаде подобри услови за стопанисување (бизнис) преку:
-- да се сретнат воспоставените цели за проектите финансирани од Светската Банка во однос на недвижнини и регристации во Катастарот, и спроведување на судски реформи во однос на почитување на воспоставените договори; и,
-- спроведување на транспарентна приватизација на државните претпријатија за производство и дистрибуција на електрична енергија, со целосен отчет за како ќе се искористат парите добиени од овие дејства.

Да ги продолжи реформите во Одбраната преку:
-- намалување на воениот персонал, додека истовремено да се запази еквивалентноста на малцинските припадници во Оружените Сили, но на начин преку кој квалитетот на изберениците и нивната обука нема да страда.

Клучна Порака: Доколку Макеоднија не успее да ги исполни наведените задачи, тогаш не ќе може да биде сметана за сероизен кандидат за покана за членство во НАТО во 2008. година."
Еве што напишавме пред неколку месеци во врска со неуспехот на Република Македонија да влезе во НАТО:

НЕЗАВИСНОСТ? МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖАМ! (осми дел)1
Л Е Ж Е Ќ И М И Л И Ц А Е Ц
(почеток)Тука мора првин да разбиеме еден мит - митот дека Македонија претставува некаква голема интересна свера на глобалната политичка сцена. Да не се створи слика на контрадикорност ќе појасниме дека додека Западниот блок сака да ја има Македонија како дел од своето семејество, тоа не е поради некаква специјалност што ја поседуваат Македонија како територија или Македонците како народ, туку Западот ја сака Македонија поради причината што сака да ја распротсрани својата идеологија на демократски капитализам како што Западот го сваќа, како и поради желбата за успех на идејата за единствена Европа и единствен свет. Причината за ова е многу проста: нестабилните, недемократски и назадни држави како Република Македонија претставуаат економски проблем за Западот, бидејќи:

* се финансираат преку криминални дејанија – како што во Македонија тоа е случај со шверцот на цигари, шверцот на дрога и шверцот на оружје кое завршува на европските пазари;
* му пречат на Западот во обидите на запре војна – како што беше во случајот со војните помеѓу СР Југославија и Хрватска и БиХ;
* заради лошата економска состојба жителите на државите како Македонија заминуваат во Западните држави и таму дел од нив се вклопуваат во криминалното општество, дел од нив земаат социјална помош, додека и делот кој се етаблира во системот повторно ја чини државата поради различните правни процеси како и проверки кои мораат да се запазат дури тие луѓе да се етаблираат;
* заради постојаното испраќање на финанскиска помош кон државите како Република Македонија која што никако не раѓа плод;
* заради скапоста на граничните, царинските и системите за заштита, како и на скапоста на визните режими кои се потребни поради државите како Макеоднија;
* и низа други слични практични причини.

Овие работи ние од Групацијата на Ветерани Дисиденти ги знаеме многу добро бидејќи живееме во Западните држави на ЕУ и Северна Америка. Ние кога гласаме на избори во нашите држави на живеење сме загрижени со прашањето како се трошат општествените пари кои државата ги собира во име на даноци. Секако, иако ова е тешко да се сфати во Македонија поради константното индокринирање дека Западот е искварен, на Западот навистина постои дух на Христијанска хуманост кој што е во дијаметрална спротивност на духот на бескурпулозна себичност во кој не’ воспитува комунизмот.


НЕЗАВИСНОСТ? МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖАМ! (осми дел)3


Л Е Ж Е Ќ И М И Л И Ц А Е Ц
(заклучок)

ЌЕБЕ ПОЛНО СО БОЛВИ

Но, вистинската генијанлост на мерката “спор за името” е всушност во тоа што спорот целово ова време игра улога на ќебе со кое се прикриваат вистинските причини за закочените евроатлантски интеграции, а тоа се:

* врските на Македонија со СР Југославија и подоцна Србија за кои опширно зборувавме во “Пропали Абортус”;
* незадоволувачкото ниво на демократија,
* незадоволувачкото ниво на државната транспарентност и еднаквост пред законите;
* нискиот стандард на живеење и општата беда во која се наоѓа Македонија;
* вистинските причини зошто Македонија не беше примена во НАТО во текот на 1990-те, за кои зборувавме опширно во "Пропали Абортус";
* како и реалноста дека Македонија произведува политички азиланти во 21-иот векКомитет за Демократизација на Република Македонија

Името никаде не се споменува во конткест на услов за прием во НАТО.
09-12-2010, 06:37 PM
Reply
Misla
Unregistered

 
#38

(09-12-2010, 06:37 PM)Solenik Wrote: Групацијата беше во право:

Quote:КОЛУМНА
Македонија и Викиликс
четврток, 09 декември 2010 17:20


ЗОШТО МАКЕДОНИЈА НЕ Е ЧЛЕНКА НА НАТО
DEFENSE REFORMS ON TRACK; POLITICAL & ECONOMIC REFORMS KEY OBSTACLES REF: STATE 7173 Classified By: P/E CHIEF SHUBLER, REASONS 1.4 (b) & (d). ¶1. (C/REL NATO) SUMMARY:

Macedonia is in its 7th MAP cycle and has made significant progress in meeting its defense reform goals, but still falls short in terms of meeting political and economic MAP criteria. To be considered a strong candidate for NATO membership by mid-2007, with a view to receiving an invitation in 2008, we believe Macedonia should meet the following key criteria:

Strengthen democracy and the rule of law, and combat corruption by :

--conducting free and fair parliamentary elections in 2006 that meet internationally-accepted standards;

--fully implementing the judicial reforms package to strengthen the independence and efficiency of the judiciary; and, --showing significant progress in aggressively prosecuting high-profile corruption cases.

Create a better business environment by:

--meeting the milestones established for World Bank-financed projects on real estate and cadastre registration, and implementing judicial reforms regarding contract enforcement; and, --completing in a transparent manner the privatization of the state energy distribution and generation companies, with full accountability for the use of funds derived from that action.

Continue defense reforms by:

--pursuing defense personnel downsizing while ensuring equitable representation of ethnic minorities in the Armed Forces, but in a manner that ensures qualified personnel are selected and that training and promotion standards are not lowered.

Key Message: Should Macedonia fail this task, it would call into question the country,s readiness to present itself as a strong candidate for a NATO membership invitation in 2008.ПРЕВОД:

"Македонија е во својот 7-ми ПВА (План за Воена Акција) циклус и има направено значаен напредок во остварување на целите за реформи во Одбраната, но, сеуште нема сторено доволно за да ги исполни политичките и економски кртитериуми на ПВА. За да биде сметана за сериозен кандидат за членство во НАТО, за да може да очекува покана за прием, ние сметаме дека Македонија треба да ги исполни следниве критериуми до средината на 2007. година:

Да ја зајакне демократијата и владеењето на Законите, и да спроведе борба приотив комрупцијата преку:
-- спроведување на слободни и чесни парламентарни избори во 2007. година, кои ќе бидат спроведени според меѓународно-прифатени стандарди;
-- комплетно спроведување на судски реформи, за да се зајакне независноста и ефикасноста на судството; и,
-- да покаже значаен напредок во гонење на високо-профилни случаи на корупцуја.

Да создаде подобри услови за стопанисување (бизнис) преку:
-- да се сретнат воспоставените цели за проектите финансирани од Светската Банка во однос на недвижнини и регристации во Катастарот, и спроведување на судски реформи во однос на почитување на воспоставените договори; и,
-- спроведување на транспарентна приватизација на државните претпријатија за производство и дистрибуција на електрична енергија, со целосен отчет за како ќе се искористат парите добиени од овие дејства.

Да ги продолжи реформите во Одбраната преку:
-- намалување на воениот персонал, додека истовремено да се запази еквивалентноста на малцинските припадници во Оружените Сили, но на начин преку кој квалитетот на изберениците и нивната обука нема да страда.

Клучна Порака: Доколку Макеоднија не успее да ги исполни наведените задачи, тогаш не ќе може да биде сметана за сероизен кандидат за покана за членство во НАТО во 2008. година."
Еве што напишавме пред неколку месеци во врска со неуспехот на Република Македонија да влезе во НАТО:

НЕЗАВИСНОСТ? МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖАМ! (осми дел)1
Л Е Ж Е Ќ И М И Л И Ц А Е Ц
(почеток)Тука мора првин да разбиеме еден мит - митот дека Македонија претставува некаква голема интересна свера на глобалната политичка сцена. Да не се створи слика на контрадикорност ќе појасниме дека додека Западниот блок сака да ја има Македонија како дел од своето семејество, тоа не е поради некаква специјалност што ја поседуваат Македонија како територија или Македонците како народ, туку Западот ја сака Македонија поради причината што сака да ја распротсрани својата идеологија на демократски капитализам како што Западот го сваќа, како и поради желбата за успех на идејата за единствена Европа и единствен свет. Причината за ова е многу проста: нестабилните, недемократски и назадни држави како Република Македонија претставуаат економски проблем за Западот, бидејќи:

* се финансираат преку криминални дејанија – како што во Македонија тоа е случај со шверцот на цигари, шверцот на дрога и шверцот на оружје кое завршува на европските пазари;
* му пречат на Западот во обидите на запре војна – како што беше во случајот со војните помеѓу СР Југославија и Хрватска и БиХ;
* заради лошата економска состојба жителите на државите како Македонија заминуваат во Западните држави и таму дел од нив се вклопуваат во криминалното општество, дел од нив земаат социјална помош, додека и делот кој се етаблира во системот повторно ја чини државата поради различните правни процеси како и проверки кои мораат да се запазат дури тие луѓе да се етаблираат;
* заради постојаното испраќање на финанскиска помош кон државите како Република Македонија која што никако не раѓа плод;
* заради скапоста на граничните, царинските и системите за заштита, како и на скапоста на визните режими кои се потребни поради државите како Макеоднија;
* и низа други слични практични причини.

Овие работи ние од Групацијата на Ветерани Дисиденти ги знаеме многу добро бидејќи живееме во Западните држави на ЕУ и Северна Америка. Ние кога гласаме на избори во нашите држави на живеење сме загрижени со прашањето како се трошат општествените пари кои државата ги собира во име на даноци. Секако, иако ова е тешко да се сфати во Македонија поради константното индокринирање дека Западот е искварен, на Западот навистина постои дух на Христијанска хуманост кој што е во дијаметрална спротивност на духот на бескурпулозна себичност во кој не’ воспитува комунизмот.


НЕЗАВИСНОСТ? МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖАМ! (осми дел)3


Л Е Ж Е Ќ И М И Л И Ц А Е Ц
(заклучок)

ЌЕБЕ ПОЛНО СО БОЛВИ

Но, вистинската генијанлост на мерката “спор за името” е всушност во тоа што спорот целово ова време игра улога на ќебе со кое се прикриваат вистинските причини за закочените евроатлантски интеграции, а тоа се:

* врските на Македонија со СР Југославија и подоцна Србија за кои опширно зборувавме во “Пропали Абортус”;
* незадоволувачкото ниво на демократија,
* незадоволувачкото ниво на државната транспарентност и еднаквост пред законите;
* нискиот стандард на живеење и општата беда во која се наоѓа Македонија;
* вистинските причини зошто Македонија не беше примена во НАТО во текот на 1990-те, за кои зборувавме опширно во "Пропали Абортус";
* како и реалноста дека Македонија произведува политички азиланти во 21-иот векКомитет за Демократизација на Република Македонија

Името никаде не се споменува во конткест на услов за прием во НАТО.

I MENE MNOGU ME CUDI SLEDNIOV FAKT: KAKO MOZE MAKEDONIJA DA NE BIDE VO NATO I PONATAKA NISTO DA NE NI FAL? .... SPORED ONOJ HITOT OD 80-TITE:...SE E ISTO K'O I LANI.... SAMO NATO GO NEMA......" :Icon_razz)

NE TREBA MNOGU FILOZOFIRANJA I NADMUDRUVANJA ZA TOA ZOSTO MAKEDONIJA NE E CLENKA NA NATO! ODGOVOROT E POVKE OD JASEN, POSTOI SAMO EDEN USLOV, A TOJ USLOV NE E POVEKE "PROMENA NA IMETO NA DRZAVATA" TOA VEKE NIKOJ TAKA NE GO DEFINIRA, TUKU SRAMEZLIVO MEDJU CETITI OCI I WIKILEAKS SE PROTURA DEFINIRANJE USLOVOT ZA: " PRIFAKANJE NA GRCKITE PREDLOZI ZA SPOROT SO IMETO".

OKOLU DEFINICIJATA NA T.N. "NARODNI PARI" PO NASE ILI "MONEY HELD BY GOVERNMENT SOURCED FROM TAXPAYERS" SPORED ZAPADNITE ZEMJI, SE PARI NA DRZAVATA KOI GI SOBIRA OD KOMPANITE ILI INDIVIDUALCI SPORED ZAKONSKI OSNOV I SO KOI RASPOLAGA DRZAVATA PREKU BUJUTOT. OVDE E VAZNO DA SE RAZGRANICI KOGA TERMINOT "NARODNI PARI" ILI "PARI OD DANOCNITE OBVRZNICI" SE UPOTREBUVA ILI SE POTENCIRA? TIE PARI SE OD DRZAVATA, A NE OD ONIE KOI GI PLATILE NA DRZAVATA, POSTO TIE IMALE OBVRSKA TIE DA GI PLATAT, VO SPROTIVNO KE BIDAT ZATAJUVACI NA DANOK ILI TAX EVASION. (PRIMER: KUPUVATE AVTOMOBIL OD NEKOJ AVTO SALON, CII SE TIE PARI KOGA KE GI UPLATITE ZA AVTOMOBILOT? NA GAZDATA OD SALONOT ILI NA FIRMATA?? AKO GAZDATA NA SALONOT GI ZEME PARITE I OTIDE VO KAZINO VIE KAKO KUPUVAC IMATE PRAVO DA REAGIRATE DEKA SO VASITE PARI GAZDATA SE KOCKA, ODNOSNO GI ZLOUPOTREBUVA PARITE NA FIRMATA- TOA OD MORALEN ASPEK PRIJAVUVATE NEZANSKO DEJANIE ZA KOE VIE STE PLATILE PARI. OVA NE ZNACI DEKA TIE PARI TOJ NE SMEE DA GI OTUDJI OD SOPSTVENATA FIRMA, NO ZA SE TOA POSTOI PROCEDURA I ZAKON, A SE STO E NADVOR OD TOA E PRONEVERA.). TAKA E I SO T.N. NARODNI PARI. AKO DRZAVATA ILI NEKOJ FUNKCIONER NADVOR OD ZAKONOT IZVRSI PRONEVERA NA DEL OD TIE PARI, TOGAS TOA SE NAREKUVA "KRIMINALNO TROSENJE NA NARODNI PARI" (OVOJ TERMIN E POVEKE KOMUNISTICKI, DNOSNO SAMOUPRAVE, I NE SOODEJSTVUVA SO REALNATA SOSTOJBA, A PRAVILE IZRAZ E "PARITE NA DANOCNITE OBRZNICI I DANOCNITE PLAKACI).
10-12-2010, 08:03 AM
Reply
ЈорданПетровски Online
ЈорданПетровски-ЦРНИ
*****

Posts: 17,072
Joined: Mar 2010
Reputation: 36
#39

НОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА МАКЕДОНИЈА НА ВИКИЛИКСQuote:¶23. © On Macedonia, A/S Gordon said the U.S. is still letting UNSR Nimetz lead, and noted that Deputy Secretary Steinberg has talked to the Greeks. While the Macedonians need to “climb down” on issues such as naming their airport, they have a reasonable case on other topics such as their language, the name of their citizenship, etc. Some “climbing down” is needed on both sides.

Во врска со Македонија, А/С Гордон рече дека САД сеуште го остава Нимиц да ги води преговорите, и подвлече дека Заменикот-Секретар (на Стејт Департментот) Стајнберг има разговарано со Грците. Додека Македонците треба да "се спуштат" по прашања како именувањето на нивниот Аеродром, тие имаат разумен став во врска со други теми, како што е јазикот, називот на нивното државјанство и слично.

Одредена доза на "спуштање" е потребна на обете страни.


ИЗВОР
10-12-2010, 07:21 PM
Reply
Marko_Polog Offline
Member
***

Posts: 86
Joined: Jan 2010
Reputation: 6
#40

Koj e toj razumen stav....sto mislite?
(This post was last modified: 11-12-2010, 08:43 AM by Marko_Polog.)
11-12-2010, 08:40 AM
Reply